T4, 02 / 2020 6:08 chiều | phuongchiphutho

Tách doanh nghiệp là một trong những hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với khả năng và nhu cầu của doanh nghiệp đó, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, tách doanh nghiệp không phải là thủ tục đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể thực hiện được chính xác. Do đó, chúng tôi xin đưa ra một số thông tin để giúp quý khách có nhu cầu về vấn đề này được cụ thể hơn:

Tư vấn tách công ty TNHH 2 thành viên ở Phú Thọ

1. Khái niệm
Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.
2. Phương thức thực hiện
Tách công ty TNHH 2 thành viên ở Phú Thọ có thể thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:
– Một phần phần vốn góp của các thành viên cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;
– Toàn bộ phần vốn góp của một hoặc một số thành viên cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới;
– Kết hợp cả hai trường hợp trên.
3. Hồ sơ tách công ty TNHH 2 thành viên ở Phú Thọ
a, Hồ sơ đối với công ty tách mới
– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (doanh nghiệp mới tách)
– Điều lệ (doanh nghiệp mới tách)
– Danh sách thành viên trong công ty
– Biên bản họp về việc tách công ty
– Nghị quyết về việc tách công ty
– Bản sao đăng ký kinh doanh của công ty bị tách
b, Hồ sơ đối với công ty bị tách
– Biên bản họp về việc tách công ty
– Nghị quyết về việc tách công ty
– Thông báo thay đổi vốn điều lệ do tách công ty
– Danh sách thành viên, cổ đông sáng lập
4. Thủ tục tách công ty trách nhiệm hữu hạn ở Phú Thọ
– Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty của công ty bị tách thông qua nghị quyết tách công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết;
– Nghị quyết tách công ty phải có các nội dung chủ yếu:
+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách;
+ Tên công ty được tách sẽ thành lập;
+ Phương án sử dụng lao động; cách thức tách công ty;
+Giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách;
+ Thời hạn thực hiện tách công ty. Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết;
– Các thành viên, chủ sở hữu công ty của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp. Trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải kèm theo nghị quyết tách công ty quy định.
Lưu ý: Công ty bị tách và công ty được tách sẽ cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

Để biết thêm thông tin cũng như hộ tợ từ các chuyên viên bạn hãy đến với công ty của chúng tôi.