T3, 02 / 2020 5:12 chiều | phuongchiphutho

Công ty cổ phần ở Phú Thọ của bạn đang có nhu cầu thành lập các doanh nghiệp mới trên cơ sở kế thừa các quyền và nghĩa vụ của công ty đang hoạt động và chấm dứt sự tồn tại của công ty cũ thì bạn nên thực hiện thủ tục chia doanh nghiệp. Tuy nhiên chia doanh nghiệp lại không phải là thủ tục đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể thực hiện được chính xác. Vì vậy bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ có một số thông tin như sau:

tin tuc arsenal

1. Các trường hợp chia công ty cổ phần
– Công ty cổ phần có thể chia các cổ đông và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới trong một trong các trường hợp sau đây:
+ Một phần cổ phần của các cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;
+ Toàn bộ cổ phần của một hoặc một số cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới;
+ Kết hợp cả hai trường hợp trên.
2. Thủ tục chia công ty cổ phần được quy định như sau:
– Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết chia công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Nghị quyết chia công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia; tên các công ty sẽ thành lập; nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản công ty; phương án sử dụng lao động; cách thức phân chia, thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập; nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty. Nghị quyết chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết;
– Cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới phải kèm theo nghị quyết chia công ty.
3. Hồ sơ bao gồm:
– Biên bản cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chia công ty
– Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chia Công ty
– Giấy đề nghị đăng ký
– Điều lệ Công ty cổ phần được chia
– Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần được chia
– Bản sao chứng thực CMND hoặc hộ chiếu thành viên tham gia
– Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại nêu trên đối với người đại diện theo ủy quyền và Quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp cổ đông sáng lập là pháp nhân.
4. Tình hình sau khi chia công ty
– Số lượng cổ đông và số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần cổ đông và vốn điều lệ của các công ty mới sẽ được ghi tương ứng với cách thức phân chia, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần của công ty bị chia sang các công ty mới tương ứng .
– Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.
– Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị chia trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty mới. Trường hợp công ty mới có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty bị chia có trụ sở chính thì Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính công ty mới phải thông báo việc đăng ký doanh nghiệp công ty mới cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty bị chia đặt trụ sở chính để cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị chia trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Để hồ sơ đúng theo quy định cũng như việc tiết kiệm thời gian làm thủ tục pháp lý chia công ty cổ phần, bạn hãy đến với công ty của chúng tôi để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ kỹ càng hơn từ các chuyên viên tư vấn trong lĩnh vực doanh nghiệp.

Bài viết cùng chuyên mục